Is it possible to deduct the Residence tax for Japanese citizen who work in Vietnam?

Câu hỏi

Ông H, quốc tịch Nhật Bản, là đối tượng cư trú tại Việt Nam, nhận lương từ NSDLĐ là một công ty Nhật Bản, đang hoạt động tại Nhật. Trong bảng lương công ty cung cấp, mục khai thuế thu nhập của ông phải nộp tại Nhật Bản bao gồm Income tax và Resident tax. Ông đã đóng thuế tại Nhật cho khoản thu nhập này và muốn khấu trừ vào khoản thuế phải đóng tại Việt Nam. Vậy ngoài Income tax có được khấu trừ Resident tax không và khấu trừ vào đâu? 

Trả lời

Tham khảo luật pháp Nhật Bản cho thấy, Thuế thu nhập cá nhân (Individual Income Tax) của Nhật Bản bao gồm 2 loại: Thuế thu nhập (thường gọi là Income Tax – National) và Thuế cư trú hay Thuế thị dân (Resident Tax – Prefectural or Municipal). Thuế cư trú cũng được tính trên thu nhập cá nhân và một phần dựa trên dân số tại địa phương cư trú đó. Khi xem xét khoản thuế thu nhập cá nhân nói chung (bao gồm cả hai loại) để thực hiện khấu trừ tại Việt Nam khoản thuế đã đóng ở Nhật Bản, người nộp thuế thường có vướng mắc tại khoản Thuế cư trú này, vì đây là sắc thuế Việt Nam không quy định.  

Theo Khoản 3 Điều 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam – Nhật Bản, thuế cư trú cũng thuộc một trong những loại thuế thu nhập được áp dụng trong Hiệp định.

3/ Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này là: 

  1. Tại Việt Nam:

(i) Thuế thu nhập cá nhân; 

(ii) Thuế lợi tức; 

(iii) Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; 

(iv) Thuế đối với các nhà thầu nước ngoài (trong phạm vi được coi như là thuế thu trên lợi tức); 

(v) Thuế đối với các nhà thầu phụ nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (trong phạm vi được coi như là thuế thu trên lợi tức); và 

(vi) Thuế đối với tiền bản quyền; 

(Dưới đây được gọi là “thuế Việt Nam”); 

  1. Tại Nhật Bản:

(i) Thuế thu nhập; 

(ii) Thuế công ty; và 

(iii) Các loại thuế cư trú của địa phương; 

(Dưới đây được gọi là “thuế Nhật Bản).” 

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 22 Hiệp định quy định như sau: “Tại Việt Nam, việc đánh thuế hai lần sẽ được xóa bỏ như sau: Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam nhận được thu nhập, lợi tức hay các khoản lợi tức từ chuyển nhượng tài sản mà những khoản này, theo luật của Nhật Bản và phù hợp với Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại Nhật Bản, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập, lợi tức hay các khoản lợi tức từ chuyển nhượng tài sản một khoản tiền tương đương với số tiền thuế đã nộp tại Nhật Bản…” 

Điều 22 cho phép cá nhân được khấu trừ thuế thu nhập đã nộp tại Nhật Bản, mà những khoản thuế thu nhập được áp dụng Hiệp định này, như Khoản 3 Điều 2 quy định, bao gồm cả Thuế cư trú địa phương.  

Tương tự, Điều 48 Thông tư 205/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ quy định:   

Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập và đã nộp thuế tại Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam, nếu tại Hiệp định, Việt Nam cam kết thực hiện biện pháp khấu trừ thuế thì khi đối tượng cư trú này kê khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản thu nhập đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam và số tiền thuế đã nộp ở Nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Việc khấu trừ thuế thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây: 

  1. a) Thuế đã nộp ở Nước ký kết được khấu trừ là sắc thuế được quy định tại Hiệp định;

 

Cụ thể hơn, để trả lời vướng mắc này Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 5979/TCT-TNCN, Công văn 2722/TCT-TNCN, trong đó xác định “thuế cư trú địa phương được coi là một Khoản thuế thu nhập cá nhân, được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam”. Cục thuế TP Hà Nội cũng ban hành Công văn số 9841/CT-TTHT giải quyết vấn đề tương tự.  

Tóm lại, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản cho phép khấu trừ khoản thuế đã nộp tại một nước ký kết đối với nước còn lại. Thuế được khấu trừ phải thuộc những sắc thuế được quy định áp dụng Hiệp định. Do Thuế cư trú địa phương (Resident Tax) cũng là một trong những khoản thuế được quy định trong Hiệp định, ông H sẽ được khấu trừ cả Thuế Thu nhập (Income tax) và Thuế cư trú địa phương (Resident tax) mà ông đã nộp tại Nhật Bản.