Thuế

Nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp liên quan đến thuế, hạn chế nguy cơ bị áp dụng chế tài do vi phạm nghĩa vụ thuế, Finch Law cung cấp các dịch vụ sau đến doanh nghiệp:

  • Tư vấn pháp luật thuế;
  • Tư vấn các ưu đãi về thuế, chính sách thuế
  • Khiếu nại, khiếu kiện hành chính về thuế.