Yêu cầu hủy bỏ quyết định, nghị quyết của công ty

 

1. Yêu cầu hủy bò quyết định, nghị quyết của công ty

Khi phát sinh tranh chấp giữa công ty với thành viên của công ty hoặc giữa các thành viên với nhau, tranh chấp đó có thể được xem xét giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài. Tuy nhiên có những trường hợp không có tranh chấp xảy ra nhưng quyết định, nghị quyết của công ty được thông qua không đúng trình tự thủ tục, hoặc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Khi đó, cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài tuyên hủy bỏ quyết định, nghị quyết đó. Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu này được thực hiện như giải quyết việc dân sự. Đối với căn cứ yêu cầu, quyền yêu cầu và hậu quả pháp lý của việc yêu cầu hủy, Luật Doanh nghiệp có quy định cụ thể tại Điều 49, Điều 62, Điều 151, Điều 152.

2. Điều kiện, quyền yêu cầu, hậu quả pháp lý khi hủy bỏ quyết định, nghị quyết

 

Điều kiện

Quyền yêu cầu Hậu quả pháp lý

Ngoại lệ

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN
 • Trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 

 • Thời hạn: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên.

 

 • Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên (hoặc tỷ lệ thấp hơn trong Điều lệ).

 

 • Trường hợp có một thành viên sở hữu nhiều hơn 90% vốn điều lệ và Điều lệ trên không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết, quyết định đó.

 

 • Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành, cho đến khi có quyết định hủy bỏ của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực pháp luật. Trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng quy định.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Trừ trường hợp thông qua 100%

 

 • Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

 

 • Thời hạn: trong 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết/biên bản họp/biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty

 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

 

 • Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực. Trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

Ngoài ra, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị quyết, quyết định:

 • Do Hội đồng quản trị thông qua
 • Trái với pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty
 • Gây thiệt hại cho công ty

Hậu quả pháp lý:

 • Các thành viên tán thành thông qua nghị quyết liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty;
 • Thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

Khi yêu cầu hủy bỏ quyết định, nghị quyết của công ty, thành viên hoặc cổ đông cần lưu ý xác định xem nghị quyết đó có được 100% biểu quyết tán thành hay không. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết sẽ không được chấp thuận cho dù nghị quyết được thông qua không đúng trình tự thủ tục theo quy định. Tương tự đối với công ty cổ phần, nghị quyết có 100% biểu quyết thông qua, dù không đúng trình tự thủ tục, cũng sẽ giữ nguyên hiệu lực trước yêu cầu hủy bỏ của cổ đông.

Tuy nhiên, nghị quyết có nội dung vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty sẽ không thuộc ngoại lệ này, tức là có thể bị tuyên hủy bỏ khi có yêu cầu từ cổ đông.