Sản xuất

Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa sản xuất của doanh nghiệp, Finch Law cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất như sau:

  • Tư vấn quy định về điều kiện sản xuất đối với các hàng hóa mà pháp luật quy định cần phải đáp ứng;
  • Tư vấn quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, đại diện doanh nghiệp giải quyết tranh chấp liên quan nếu có.