Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp rất cần thiết, giúp doanh nghiệp bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình. Finch Law cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn khai thác quyền sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn thực hiện các dự án nhượng quyền kinh doanh thương hiệu.