Xuất nhập khẩu

Finch Law thực hiện các dịch vụ pháp lý về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp như sau:

  • Tư vấn, soạn thảo, điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
  • Tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép;
  • Tư vấn pháp luật thuế xuất nhập khẩu.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do