Tài nguyên – khoáng sản

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Khoáng sản năm 2010

02

Luật Đất đai năm 2013

03

Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

04

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

05

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

06

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

...