Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là thế mạnh của Việt Nam. Bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên ngày càng được chính phủ giám sát chặt chẽ. Phạm vi dịch vụ pháp lý của Finch Law trong các lĩnh này như sau:

– Tư vấn các quy định pháp luật về tài nguyên thiên nhiên: đất, rừng, dầu khí, khoáng sản

– Tư vấn các điều kiện đầu tư;

– Thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép, phê duyệt dự án;

– Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, lao động, môi trường… và các vấn đề pháp lý khác trong quá trình vận hành dự án.