Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công khai thông tin ngay khi tiếp nhận kể từ ngày 01/01/2024

Thực hiện quy định tại Khoản 1a Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, kể từ ngày 01/01/2024, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish). 

Ngày 26/10/2023, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish), theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”.  

Danh sách các trường thông tin được công khai bao gồm:  

  • Số đơn; 
  • Ngày nộp đơn; 
  • Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ (nếu có); 
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; 
  • Phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ; 
  • Mẫu nhãn hiệu; 
  • Màu sắc nhãn hiệu (nếu có);
  • Tên, địa chỉ của người nộp đơn; 
  • Tên, địa chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có); 

Đây là một trong những điểm mới, tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong quá trình tra cứu và theo dõi tiến độ xử lý đơn từ Cục Sở hữu trí tuệ. 

Toàn văn Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ có thể xem tại đây