Mức trần lãi suất tiền gửi áp dụng từ ngày 25/10/2022

 

Đây là nội dung tại Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất tối đa của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư 07/2014/TTNHNN như sau:

  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1,0%/năm (tăng 0,5% so với Quyết định số 1607/QĐ-NHNN năm 2022)
  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm (tăng 1% so với Quyết định số 1607/QĐ-NHNN năm 2022);

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6.5%/năm (tăng 1% so với Quyết định số 1607/QĐ-NHNN năm 2022).

Lưu ý: Lãi suất phát sinh trước ngày 25/10/2022 thì được thực hiện cho đến khi hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận mà tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền thì áp dụng lãi suất mới theo Quyết định số1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022.

Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 có hiệu lực từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định số 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022.

Xem nội dung Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022:

Quyết định 1812 QĐ NHNN 2022 Mức Lãi Suất Tối đa đối Với Tiền Gửi Bằng đồng VN Của Tổ Chức, Cá Nhân Tại Tổ Chức Tín Dụng