Du lịch – Lưu trú

Finch Law hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch – lưu trú thực hiện các dịch vụ sau:

  • Tư vấn và đề xuất mô hình kinh doanh du lịch – lưu trú phù hợp trên các yêu cầu của khách hàng;
  • Tư vấn, soạn thảo, review hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án du lịch – lưu trú;
  • Tư vấn quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện dự án du lịch – lưu trú;
  • Thực hiện các hoạt động xin phép, cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền.