Dược phẩm

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Dược năm 2016

02

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

03

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

04

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

05

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

06

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

...