Giáo dục

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Giáo dục đại học năm 2012

02

Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018

03

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

04

Luật giáo dục năm 2019

05

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

06

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

07

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

08

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục

09

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

10

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

11

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

12

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

13

Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐTquy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

14

Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

15

Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

...