Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa?

 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô vốn khá hạn hẹp và thường khó tiếp cận với nguồn vốn lớn từ những ngân hàng đầu tư. Điều này gây ra những hạn chế nhất định trong việc cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ… với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường.

Việc xác định tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở để nhà nước triển khai những chủ trương tương hỗ trợ dành cho nhóm doanh nghiệp này. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 là một văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận những chủ trương mà doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể được hưởng. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã liệt kê những tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô gồm có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không quá 10 người

Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ

Số lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng Số lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người

Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng

Doanh nghiệp vừa

Số lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người

Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng Số lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người

Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng

  • Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
Xem thêm bài viết: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

https://finchlaw.com.vn/tin-tuc-phap-luat/ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua/