Doanh nghiệp xã hội là gì?

 

Doanh nghiệp xã hội đã được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 chưa có định nghĩa cụ thể doanh nghiệp xã hội là gì, nhưng đã có đưa ra các tiêu chí để xác định doanh nghiệp xã hội.

Vậy tiêu chí để xác định doanh nghiệp xã hội như thế nào? Nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định ra sao?

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
  • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

Như vậy, một doanh nghiệp xã hội muốn được thừa nhận ở Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chí là đăng ký thành lập theo quy định, đồng thời phải đặt mục tiêu hoạt động vì lợi ích cộng đồng và tái đầu tư theo quy định.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ sau:

  1. Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;
  2. Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp;
  3. Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động;
  4. Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;
  5. Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Cơ sở pháp lý:

Khoản 1, 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020