Quy định về người đại diện theo pháp luật theo luật doanh nghiệp 2020

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Doanh nghiệp cần phải có một cá nhân đại diện cho doanh nghiệp. Người này thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định  pháp luật. Cá nhân này được gọi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.  

Quy định về người đại diện theo pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2014:

Trước đây, theo quy định tại  Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì một công ty có thể có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên. Điều này đã tạo nên sự linh hoạt cho công ty, khi 01 người đại diện theo pháp luật không có mặt ở Việt Nam hoặc một vì lý dó  nào khác mà không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thay mặt cho công ty.

Tuy nhiên, quy định này cũng tồn tại  bất cập khi doanh nghiệp có nhiều người đại diện. Theo đó, mỗi người sẽ có thẩm quyền giao kết các giao dịch khác nhau. Dẫn đến khó khăn cho một bên trong việc xác định thẩm quyền của người đại diện mà mình đang giao dịch. 

Quy định về người đại diện theo pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2020:

Chính vì những khó khăn trên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những quy định rõ ràng hơn về trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật trong quá trình xác định thẩm quyền.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Quy định này đảm bảo tính minh bạch khi xác định trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật. Đặc biệt, trong trường hợp quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty.  

Đây là sự thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014. Quý doanh nghiệp cần lưu ý trong việc áp dụng quy định này kể từ ngày 01/01/2021. 


Mọi thông tin tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: info@finchlaw.com.vn hoặc Số điện thoại: 088 969 88 77. Rất hân hạnh đồng hành và hỗ trợ cùng Quý doanh nghiệp.