Luật

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Doanh nghiệp năm 2020

02

Luật Đầu tư năm 2020

03

Bộ luật Lao động năm 2019

04

Luật Xây dựng năm 2014

05

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

06

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019

07

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

08

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

09

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019

10

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022