Môi trường

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tham vọng phát triển kinh tế xanh và bền vững Từ trước khi thành lập doanh nghiệp đến khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường. Finch Law thực hiện các dịch vụ sau:

  • Tư vấn các vấn đề quản lý môi trường trước khi thành lập doanh nghiệp: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án bảo vệ môi trường…

Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, xin phép, cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền;