Nông – lâm nghiệp

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Lâm nghiệp năm 2017

02

Luật Trồng trọt năm 2018

03

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

04

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

05

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

06

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

07

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

08

Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ban hành danh mục loài cây trồng chính

09

Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

10

Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

11

Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu