Thiết bị y tế

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc giá

02

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

...