Thực phẩm

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật an toàn thực phẩm năm 2010

02

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

03

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

04

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

05

Thông tư số 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong