Thuế giá trị gia tăng

STT

Tên Văn Bản

Download

01

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

02

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013

03

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014

04

Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2016

...