Chính sách hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” của công đoàn

Trong giai đoạn dịch Covid vẫn còn phức tạp, giữ bữa ăn là giữ sức khỏe, giữ sức khỏe là hạn chế tỉ lệ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, đối với người lao động tại các doanh nghiệp hiện đang phải làm việc theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, việc đảm bảo chất lượng khẩu phần là rất khó khăn. Ngày 24/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động. Doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở cần làm gì? Nội dung chính của chính sách hỗ trợ sẽ được tóm lược dưới đây.

1. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” là gì?

Theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021, chính sách hỗ trợ này áp dụng cho đoàn viên, người lao động của doanh nghiệp thỏa hai điều kiện:

  • Đang thực hiện “3 tại chỗ” ở tỉnh, thành đang giãn cách toàn địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg; và
  • Doanh nghiệp này có đóng kinh phí công đoàn.

Chính sách này cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn. Mức hỗ trợ của chính sách này là 1.000.000 đồng/người và chỉ thực hiện hỗ trợ 01 lần.

2. Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp cần làm gì?

Để người lao động của doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ”, cần lưu ý cách thức triển khai như sau:

  • Bước 1: Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí. Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động.
  • Bước 2: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở.
  • Bước 3: Công đoàn cơ sở thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động.
  • Bước 4: Công đoàn cơ sở chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp, đồng thời giám sát việc tổ chức và công khai tới đoàn viên, người lao động.

3. Kinh phí bữa ăn “3 tại chỗ” lấy từ đâu?

Cũng theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ, nguồn kinh phí thực hiện như sau:

  • Do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trích từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị, đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 01 tỷ đồng.
  • Trường hợp số dư còn lại không đủ, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp bù. Đơn vị cấp bù phải đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 05 tỷ đồng, trường hợp còn dưới 05 tỷ đồng thì Tổng Liên đoàn cấp bù cho đơn vị.

Ngoài bữa ăn “3 tại chỗ”, Công đoàn cũng có chính sách chi hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp như là F0, F1, phải di chuyển về quê,… theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.