Quy định mới về mức giá xét nghiệm covid

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-cov-2. Thông tư này thay thế Thông tư 16/2021/TT-BYT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2022. 

Theo thông tư, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, cụ thể như sau: 

1. Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn:

Gồm chi phí trực tiếp chi phí tiền lương cộng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Trong khi đó, mức giá theo quy định ở Thông 16/2021/TT-BYT 109.700 đồng/xét nghiệm 

2. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm. Mức giá theo quy địnhThông 16/2021/TT-BYT 186.000 đồng/xét nghiệm. 

3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

  • Đối với mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm. Mức giá theo quy định ở Thông tư 16/2021/TT-BYT là 518.400 đồng/xét nghiệm. 
  • Đối với mẫu gộp, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BYT. 

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: 

4. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước:

Thuộc các tỉnh, thành phố các sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương, trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định như trên, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông 02/2022/TT-BYT. 

5. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước:

Thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: mức giá thực hiện theo quy định như trên. 

Ngoài ra, trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại Thông tư này, cơ sở y tế của Nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm. 

Bộ Y tế cũng quy định, trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp về chi phí đã thực hiện.